طناب فولادی (سیم بکسل) راستگرد معمولی RHOL

تجهیزات صنعتی کاریز

مقایسه
X