طناب فولادی (سیم بکسل) راستگرد لنگز RHLL

تجهیزات صنعتی کاریز

مقایسه
X